Misją fundacji Bądź Dobrej Myśli jest inicjowanie i wspieranie działań o charakterze społecznym, religijnym, edukacyjnym i charytatywnym, mających na celu niesienie pomocy potrzebującym.

Fundacja została założona w 2015 roku, jest więc projektem nowym, rozpoczynającym swoją działalność. Chcemy, by nasza praca niosła pomoc i pocieszenie. Kierując się słowami św. Augustyna: ”Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”, nasze działania poświęcamy samemu Bogu i ufamy, że będziemy dobrym narzędziem w Jego rękach.

A co konkretnie robimy? Cele Fundacji to: • stwarzanie i zapewnianie warunków do propagowania wiedzy o charakterze religijnym, kulturowym i cywilizacyjnym; • popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych; • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób; • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin; • podejmowanie działań w zakresie i na rzecz osób starszych; • inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych oraz szerzenie wiedzy religijnej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej; • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży; • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi; • działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna; • działalność wydawnicza wspierająca statutowe cele Fundacji; • współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji; • tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej; • promocję i organizację wolontariatu, propagowanie postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych; • rozwój i propagowanie działalności charytatywnej; • prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej; • promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi.

Ile rzeczy i w jakim czasie uda nam się zrealizować zależy również od Państwa. Liczymy na pomoc i współpracę.