• Home
  • Regulamin rekolekcji

Regulamin rekolekcji

  

1. W Rekolekcjach udział biorą zarejestrowani uczestnicy.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rekolekcjach wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób pełnoletnich upoważnionych do sprawowania opieki. 

3. Dzieci do lat 10 nie podlegają rejestracji i są zwolnione z opłaty rejestracyjnej.

4. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach i zarezerwowaniem miejsca. Wniesiona opłata może być zwrócona, w części lub w całości w przypadku, gdy do rozpoczęcia Rekolekcji pozostało więcej niż 7 dni lub gdy Rekolekcje nie odbędą się z winy organizatora.  

5. Odstąpienie zarezerwowanego (opłaconego) miejsca innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji.

6. Wejście na halę, w której odbywają się Rekolekcje następuje po otrzymaniu (na miejscu) imiennego identyfikatora.

7. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Rekolekcji odpowiada uczestnik Rekolekcji, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

8. Na terenie odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

9. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych. 

10. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

11. Rejestrowanie podczas trwania Rekolekcji obrazu i / lub dźwięku jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.

12. Uczestnik naruszający porządek podczas Rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Rekolekcji bez opieki.

14. Organizator nie zapewnia noclegów. 

15. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.   

16. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.

17. Administratorem danych, o których mowa w p. 16 jest Fundacja "Bądź Dobrej Myśli".

18. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Rekolekcje - zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

19. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji, w tym informacji o kolejnych edycjach Rekolekcji. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od  niego niezależnych.